NOVA PRAVILA! Građani Srbije pobesneli! Ovo više ne smete da radite, jer vam sledi velika novčana kazna

Lokalni parlament grada Pančeva izglasaće novu Odluku od držanju životinja na svojoj teritoriji.

Evo koja su nova pravila za držanje psa ili mačke:

Vlasnik, odnosno držalac psa i mačke je dužan da se brine o životinjama, da ih neguje, hrani, obezbedi im potrebne sanitarno-higijenske uslove, redovnu vakcinaciju protiv besnila i lečenje.

Loading...

– Vlasnik, odnosno držalac psa i mačke je dužan da izvrši upis i registraciju psa na način propisan zakonom.

– Vlasnik, odnosno držalac psa je dužan da izvrši obeležavanje (mikročipovanje) psa u skladu sa posebnim propisima o obeležavanju pasa i vođenju evidencije o obeleženim psima. Pas koji se drži kao kućni ljubimac, a koji može predstavljati opasnost za okolinu (u daljem tekstu opasan pas) može se držati pod uslovima propisanim zakonom. Vlasnik, odnosno držalac kućnih ljubimaca, dužan je da spreči rađanje neželjenih kućnih ljubimaca, i to onemogućavanjem kontakta mužjaka i ženke i primenom kontracepcije, kastracije i sterilizacijom ženke.

– U porodičnoj kući, stambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi i poslovnoj zgrade, mogu se držati psi i/ili mačke pod uslovom da vlasnik, odnosno držalac životinje drži psa i/ili mačku na način kojim ne ugrožava njihovu dobrobit, da im je obezbeđen adekvatan i siguran smeštaj i neophodna nega, zdravstvena zaštita, te odgovarajući higijensko-sanitarni uslovi prostora u kom borave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

– Psi i mačke koji se drže u stanu u stambenoj zgradi, u stanu i poslovnom prostoru u stambeno-poslovnoj zgradi i u poslovnom prostoru u poslovnoj zgradi, ne smeju da ugrožavaju i uznemiravaju ostale vlasnike stanova, odnosno poslovnih prostorija u mirnom korišćenju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada.

– Vlasnik, odnosno držalac psa i/ili mačke u stambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi dužan je da obavesti upravnika, odnosno profesionalnog upravnika o broju i vrsti pasa i mačaka koje drži u stanu, odnosno poslovnom prostoru.

– Zabranjeno je ostavljanje pasa i mačaka bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu.

– Držanje pasa i mačaka u zajedničkim prostorijama stambene zgrade ili stambeno-poslovne zgrade (perionica, prostorija za sušenje rublja, prostorija za rad organa upravljanja zgradom, prostorija za smeštaje opreme i slično) dozvoljeno je ukoliko postoji odluka stambene zajednice, na način kojim se obezbeđuje njihova dobrobit, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja i stanovanje i održavanje zgrada.

– Pas koji se drži u porodičnoj kući u ograđenom dvorištu ne mora biti vezan, uz uslov da ograda visinom i čvrstinom onemogućava psa da izađe iz dvorišta i obezbeđuje sigurnost prolaznika.

– U dvorištu stambene zgrade ili stambeno-poslovne zgrade pas se mora držati u ograđenom prostoru tako da ne postoji mogućnost da napusti prostor, odnosno dvorište ili da na drugi način ugrozi ili uznemiri susede i prolaznike, pod uslovom da postoji saglasnost svih suvlasnika dvorišta.

– Ulazna kapija dvorišta u porodičnoj kući i dvorišta u stambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi u kome se drži pas, mora biti vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa.

– Vlasnik, odnosno držalac psa ne sme držati psa stalno vezanog na lancu ili na drugi sličan način vezanog, osim ako je vezan na produženu vodilicu (sajlu) ili je smešten u svom boksu.

– Vlasnik, odnosno držalac psa, dužan je da psa izvodi na povocu. Svaki vlasnik ili držalac je dužan da odgovorno postupa ukoliko odluči da svog psa pusti sa povoca. Pas se može puštati sa povoca da se slobodno kreće samo u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini i to:

– u vremenu od 22.00 sata do 09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena;

– u neposrednoj blizini škola, u vremenskom periodu iz alineje 1 ovog stava, ograničavajući se do 7.30 sati sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena, osim za vreme školskog raspusta i neradnih dana.

– Zabranjeno je puštati psa sa povoca da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište, kao i u delu pod cvetnim zasadom.

– Gradsko veće grada Pančeva doneće akt kojim će se odrediti zelene površine na koje se mogu psi puštati tokom celog dana, zelene površine za neograničeno slobodno kretanje pasa (park za pse) i zelene površine na kojima je zabranjeno izvođenje pasa (spomen groblja i površine uz spomenička obeležja, zasebni visokodekorativni parteri ispred značajnih javnih ustanova i sakralnih objekata i sl.).

– JKP „Zelenilo“ Pančevo je dužno da u parku i drugoj javnoj zelenoj površini postavi vidne oznake, na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa, odnosno na kojim javnim zelenim površinama je zabranjeno izvođenje pasa.

– Izvođenje opasnog psa obavezno je na povodcu i sa zaštitnom korpom na njušci.

– Izuzetno, lovački psi za vreme lova, potrage za izgubljenim licima i slično i ovčarski psi za vreme čuvanja stoke, mogu slobodno da se kreću, pod kontrolom vlasnika ili držaoca psa, bez zaštitne korpe na njušci.

– U parku i na drugoj javnoj zelenoj površini, može se odrediti površina za neograničeno slobodno kretanje pasa. U parku za pse se postavljaju rekviziti za pse i mora biti ograđen žicom.

– Zabranjeno je, u parku za pse:

– uvoditi kuje u teranju i bolesne pse;
– koristiti ove površine od strane profesionalnih trenera pasa za obavljanje obuke pasa;
– unošenje staklene ambalaže; – unošenje i ostavljanje hrane;
– ulazak i boravak dece mlađe od 8 godina, bez nadzora roditelja;
– uvođenje štenadi mlađe od 4 meseca i nevakcinisanu štenad i pse.

– Na ulazu u park za pse, zabrane iz stava 2. ovog člana moraju biti vidno istaknute, o čemu se stara JKP „Zelenilo“ Pančevo koje je izvršilo njegovu izgradnju.

– Opasni psi se mogu uvoditi u park za pse i puštati sa povoca da se slobodno kreću sa zaštitnom korpom na njušci.

– Ukoliko pas ili mačka prilikom izvođenja i kretanja zaprlja površine javne namene, vlasnik ili držalac kućnog ljubimca je dužan da ih bez odlaganja očisti. Vlasnik ili držalac kućnog ljubimca dužan je da pri svakom izvođenju na površinu javne namene kod sebe ima pribor za čišćenje izmeta ili PVC kesu i da očisti svaku površinu javne namene koju je njegov ljubimac zaprljao. Odlaganje sakupljenog sadržaja vlasnik ili držalac kućnog ljubimca je dužan da odlaže u kante, kontejnere i posebne kante koje su za tu namenu postavljene na površinama javne namene i koje su vidno obeležene.

– Ukoliko pas ili mačka pri izvođenju iz stana zaprlja zajedničko stepenište ili druge zajedničke prostorije u stambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi i poslovnom objektu, vlasnik ili držalac kućnog ljubimca je dužan da zagađenu površinu očisti i opere a po potrebi i dezinfikuje.

– Javno komunalno preduzeće „Higijena“ Pančevo je dužno da postavi specijalne kante za izmet na površinama javne namene gde je dozvoljeno puštanje pasa i mačaka, parkovima za pse i mestima gde se najčešće izvode i istrčavaju psi i mačke, kao i da održava čistoću i higijenu navedenih površina.

– Kazne za nepoštovanje ovih odluka kreću se od 10.000 dinara za fzička lica do 60.000 za pravna lica.

 

Izvor: Espreso.rs/k-013.com

Loading...

About Autor

Check Also

Branio sam na smrt osuđene“ (4)

[ad_1] „Druže predsedniče, druže stalni sudija, i drugovi sudije porotnici. Svedoci smo epiloga jedne teške …